Смяна на партиди

от МарияТърговска | 7 July 2011 | Прочитания: 30120 | Коментари: 4

След приключване на процеса по закупуване на жилище от предишен собственик едно от първите неща , които трябва да свършите е да прехвърлите партидите за режийни услуги на свое име.

І. ЧЕЗ България

За пререгистрация на битов потребител от ЧЕЗ България е необходимо първо да се уверите че всички предни задължения са платени. Пререгистрацията се извършва в център на ЧЕЗ България със следните документите:

 • Заявление-бланка; /попълва се на място/
 • Клиентски номер/ИТН на клиента;
 • Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота;
 • Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник;
 • Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ);
 • Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител;

За пререгистрация на стопански потребител от ЧЕЗ България се нуждаете:

 • Заявление-бланка; /попълва се на място/
 • Номер Договор; Партида на клиенти;
 • Документ за самоличност на представляващия фирмата;
 • Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник;
 • Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
 • Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци);
 • Булстат номер (за непререгистрирани търговци);
 • Екземпляр от споразумение, сключено с електроразпределителното дружество, за съвместно оперативно обслужване и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с електрически уредби и съоръжения, собственост на потребителя (само за фирми, получаващи електроенергия на средно напрежение).

 

ІІ. „Софийска вода” АД

При промяна в собствеността или вещното право на ползване на имота е необходимо новият и/или предишният собственик/ползвател да уведомят “Софийска вода” за настъпилата промяна.  Обърнете се към един от центровете за обслужване на клиенти на “Софийска вода”  в срок от 30 дни от датата на промяната на собствеността или ползването на имота.

Ако сте нов собственик/ползвател – физическо лице, след уверяване че всички предни задължения са платени необходимите документи които трябва да предоставите са:

 • Клиентски номер към „Софийска вода” АД на предишния собственик/ползвател и актуален отчет на водомерите на имота;
 • Заявление; /попълва се на място/
 • Документ за собственост на имота (нотариален акт, настанителна заповед, удостоверение за наследници) или нотариален акт за учредяване на право на ползване. Нотариалният акт се ползва само за информация;
 • При съсобственост – писмено споразумение между съсобствениците, определящо титуляра на партидата. При липса на споразумение партидата се открива на всички съсобственици, отговарящи пропорциално на дела си.

При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:

 • договор за наем;
 • писмена декларация –съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на действие на договора.

В случай, че сте нов собственик/ползвател – юридическо лице (фирма) необходимите документи и информация, които трябва да предоставите са:

 • Клиентски номер към „Софийска вода” на предишния собственик/ ползвател;
 • Приемо-предавателен протокол подписан от настоящия и предишния собственик/ползвател с отчет на водомерите;
 • Документ за собственост на имота или нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване;
 • Фирмени документи – идентификационен номер по БУЛСТАТ, номер на фирмено дело;
 • Заявление. /попълва се на място/

При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:

 • договор за наем;
 • писмена декларация –съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на действие на договора.

Цената на услугата за клиенти, които не са спазили 30 дневния срок е 10,44 лв. , изпълнява се до 10 работни дни.

 

ІІІ. „Топлофикация София” АД

Според чл.14 от  „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” АД на потребители в град София” новият собственик или ползвател на имота е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел на обслужващия топлорайон и да представи:

 • заявление по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството;
 • копие от нотариалния акт  и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка;

Можете да бъдете спокойни за защитеността на личните данни, които предоставяте, тъй като „Топлофикация София” АД е оператор на лични данни. За подробна информация можете да се обърнете към съответния топлорайон, обслужващ имота, където ще се извърши и смяната на партидата. Услугата е безплатна.

Коментари: 4

 1. Борислав Крачунов | 28 November 2011

  Благодаря за поучителната статия и хубавите съвети, които давате. Това дава възможност на купувачите да избегнат евентуални клопки.

 2. ivan | 8 April 2012

  Само за ваша информация колеги , в тази криза не е задължително да се плаща на ТОПЛОФИКАЦИЯ и СОФИЙСКА ВОДА , за да си искара партидите новия собственик , след като ги извади на негово име той не дължи нищо , а предишния собственик е длъжника и когато реши ,ако реши да плаща на тези крадци , за ЧЕЗ сумите са малки и се плащат

 3. Васил | 25 May 2012

  САМО МИ ОБЯСНЕТЕ КАК СТАВА ТОЗИ НОМЕР>>> НАЕМАТЕЛИ СМЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ. СЛЕД КАТО ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА ПО НАШЕТО РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ Е НА МОЕ ИМЕ, ОБЩИНАТА ИЗДАВА НАСТАНИТЕЛНО ИМЕ НА ДЪЩЕРЯ НИ?1 СЛЕД КОЕТО ОБЩИНАТА ИЗДАВА ПИСМА ДО ЧЕЗ, СОФИЙСКА ВОДА И ТОПЛОФИКАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДИ НА ИМЕТО НА ЖЕНА МИ?2 СЛЕД ДЪЛГИ ПЕРИПЕТИИ, ТЪЙ КАТО ПРЕДИШНИЯТ ЖИТЕЛ В ИМОТА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО НИЕ ГИ ПЛАТИХМЕ С ЛИХВИТЕ – ЩЕМ НЕЩЕМ, В КРАЯ НА КРАИЩАТА ОТКРИХА ПАРТИДИ НА ЖЕНА МИ СРЕЩУ ОФИЦИАЛНО ИЗИСКАВЩИТЕ СЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТИ И РАЗБИРА СЕ НЕИН ЛИЧЕН ПОДПИС?3 ТЪЙ КАТО СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРЕДИШНИЯ ПОЛЗВАТЕЛ И ЕСТЕСТВЕНО БАНДИТСКИТЕ СМЕТКИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ, СЕ НАТРУПА НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПОЛУЧАВАМЕ ФАКТУРИТЕ НА ИМЕТО НА ДЪЩЕРЯ МИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПАРТИДАТА Е СМЕНЕНА НА НЕЙНО ИМЕ, БЕЗ ТЯ ВЪОБЩЕ ДА Е ПРИСЪСТВАЛА И ДА Е ПОДАВАЛА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА И ДА СЕ Е ПОДПИСВАЛА?4 Е КАК Е ВЪЗМОЖНО И ЗАКОННО ЛИ Е ТОВА ДА СТАНЕ И КАК????5 МОЛЯ, ЕДИНИЯТ ОТ ОТГОВОРИТЕ ГО ЗНАМ – В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО, ОСОБЕНО СРЕЩУ ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК<<<< ДАЙТЕ ДРУГИТЕ ОТГОВОРИ И КАКВО ДА СЕ ПРАВИ???

 4. Иванова | 13 October 2012

  Длъжна ли съм да подам заявление за откриване на партида към Топлофикация за собственото ми жилище, което съм закупила в новопостроен блок, при положение, че все още не го обитавам (предстоят довършителни работи – жилището е на шпакловка и замазка) и нямам радиатори. Трябва ли да плащам за отопление на общите части?

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

16 − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.