Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

от АнтонАндонов | 2 May 2011 | Прочитания: 8044 | Коментари: 2

Всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот е съпътствана неизменно с определени задължителни разходи по нея. Те са нормативно определени и са следните:

1. Нотариални такси

За издаване на нотариален акт, нотариусът по сделката събира такса, чийто минимален размер е нормативно определен в т.8 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Таксата се определя върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача, по следната таблица:

Удостоверяван материален интересНотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително30 лв. без ДДС
101 – 1000 лв.30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС
1001 – 10 000 лв.43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС
10 001 – 50 000 лв.160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС
50 001 – 100 000 лв.480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС
100 001 – 500 000 лв.730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС
над 500 000 лв.1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС
За изготвяне на нотариален акт – същата като за издаване на нотариален акт.

За заверка на декларации – Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс /2 бр./ – по 10 лв. без ДДС за всеки екземпляр от декларациите.

За преписи от документи – за първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

2. Такса вписване – събира се от Агенция по вписванията – Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.

3. Местен данък

Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 50 нотариусът извършва сделката, а съдията по вписванията я вписва в регистъра след заплащането на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, по-популярен като местен данък.

Размерът на данъка се определя с решение на Общинския съвет на всяка община. За Софийска община размера на данъка за 2011 г. е 2,5 % от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.

Кой заплаща тези разходи?

Така изброени, разходите при сделка за продажба на имот възлизат приблизително на между 3% и 4% от стойността на сделката, поради което не е маловажно за чия сметка са.

От правна гледна точка:

Според чл. 45 от ЗМДТ, най-големият от посочените разходи – местния данък „ … се заплаща от приобретателя /купувача/ на имуществото, … освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя /продавача/, другата страна е поръчител.”

Според чл. 186 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ при договор за продажба на недвижим имот разноските по договора и другите разходи се заплащат от страните по равно.

В практиката имаме следните варианти:

 • Всички разходи, вкл. местния данък се заплащат по равно от страните;

 • Всички разходи се заплащат по равно от страните, а местния данък е за сметка на Купувача;

 • Всички разходи вкл. местния данък се заплащат по равно от страните до размера на данъчната оценка, а разходите и местния данък до размера на договорената продажна цена са за сметка на Купувача;

 • Всички разходи, вкл. местния данък се заплащат от Купувача;

Извода, който се налага и който е потвърден от практиката е, че: Кой плаща разходите – е въпрос на преговори между страните и си е чиста математика.

Затова нашият съвет е – ВИНАГИ ДОГОВАРЯЙТЕ КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ РАЗХОДИТЕ ПРИ СДЕЛКАТА – ЕДНОВРЕМЕННО С ДОГОВАРЯНЕТО НА ЦЕНАТА !

Коментари: 2

 1. TheGrave | 26 July 2012

  “За изготвяне на нотариален акт – същата като за издаване на нотариален акт.”

  За който се върже – да. Хитреците се пробват да цакат 2 пъти за една и съща работа нищо неподозиращите хора и за съжаление в повечето случаи успяват.

 2. николов | 17 August 2014

  няма фиксирани законни и нотариусите си измислят схеми и безаконстват а и каква полза от нотариус, агенция по вписване има, не може ли да се изготви договор по формуляр между 2мата продавач-купувач и с това в агенцията

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

thirteen − four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.